Niniejszy regulamin określa ogólne  zasady  korzystania z platformy „b2b.anecoop”, a w szczególności warunki oferowania i sprzedaży warzyw i owoców przez Anecoop Polska Sp. z o.o.  za  pośrednictwem  platformy b2b umieszczonej na stronie www pod  adresem: www.b2b.anecoop.pl

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 • SPRZEDAJĄCYM ( Dostawcy ) – należy przez to rozumieć Anecoop Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jasinie  , 62-020 Jasin ul. Rabowicka 2  ;   NIP 778-13-40-880 , Regon  631242648   wpisana do  rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , VIII Wydz. Gospodarczy  KRS 0000015889  o kapitale zakładowym  75109629,00 zł
 • KUPUJĄCYM ( Partnerze ) – należy przez to rozumieć podmiot niebędący konsumentem, zawierający umowę z Anecoop polska Sp. z o.o.  bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, który w ramach współpracy handlowej z dostawcą  nabywa od Anecoop Polska Sp. z o.o.   świeże  warzywa i owoce na zasadach określonych w warunkach współpracy stron
 • STRONIE – należy przez to rozumieć Anecoop Polska Sp. z o.o. oraz Partnera
 • PRODUKCIE – należy przez to rozumieć produkty (towary i usługi) znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Sprzedającego prezentowanej na platformie b2b.anecoop.pl
 • SYSTEMIE – należy przez to rozumieć internetowy system sprzedaży b2b , dostępny za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem: b2b.anecoop.pl
 • UŻYTKOWNIKU – należy przez to rozumieć osobę posiadającą prawo do korzystania z systemu b2b.anecoop   w imieniu Partnera i posiadającą dostęp do przydzielonych mu funkcjonalności (w tym do składania zamówień), poza funkcją „Administratora”. Zmiany uprawnień danego Użytkownika w Systemie może dokonać Administrator
 • WARUNKACH WSPÓŁPRACY – należy przez to rozumieć zasady regulujące współpracę handlową Stron, w tym w szczególności:
 • Regulamin korzystania z platformy www.b2b.anecoop.pl  zaakceptowany przez Partnera
 • Ogólne Warunki Współpracy prezentowane przez Dostawcę na stronie internetowej  pod adresem: www: b2b.anecoop.pl obejmujące w szczególności zasady dostarczania towaru, zasady odpowiedzialności Dostawcy za wady towaru, zasady reklamacji oraz warunki udzielania odroczonego terminu płatności
 • KONCIE – należy przez to rozumieć imienne konto w systemie b2b.anecoop.pl

przypisane Użytkownikowi, posiadającemu  indywidulany login oraz hasło.

KATALOG FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU  b2b.anecoop NA DZIEŃ PODPISANIA  UMOWY HANDLOWEJ POZWALA W SZCZEGÓLNOŚCI NA ;

 1. Przegląd oferty asortymentowej  wraz z cenami umieszczonych w niej  produktów będących    dostępnymi  do zamówienia:
 • w ramach oferty poszczególne  towary dostępne  „ na już” są prezentowane na liniach produktowych dla każdej partii  wraz z prezentacją  fotograficzną
 • w ramach oferty towary , będące w drodze ( nie będące w chwili przeglądania oferty w magazynie ) , które są przewidziane do sprzedaży w ciągu kolejnych 2 dni   są prezentowane na liniach produktowych indywidualnie dla każdej partii  bez prezentacji fotograficznej.
 1. Składanie zamówień poprzez umieszczenie produktów w koszyku i  potwierdzenie złożenia        zamówienia użyciem  ikony „ złóż zamówienie „ . Złożone zamówienie  wymaga zaakceptowania przez Sprzedającego
 1. Strefa Klienta – umożliwia  przegląd  zamówień , ofert , płatności , pobierania dokumentów,

a   także  sprawdzania  poziomu  wykorzystania przyznanych limitów

OTRZYMANIE DOSTĘPU DO SYSTEMU  b2b.anecoop

 1. W celu uzyskania możliwości korzystania z Systemu kupujący powinien wypełnić kwestionariusz rejestracji  na stronie internetowej: kwestionariusz
 1. Uzupełniony i podpisany kwestionariusz wraz z dokumentami firmowymi wskazanymi w wiadomości e-mail otrzymanej od  Anecoop Polska Sp. z o.o. podmiot  rejestrujący się   powinien wysłać  Sprzedającemu  pocztą elektroniczną  na  adres : rejestracja@anecoop.pl
 1. Po weryfikacji otrzymanych dokumentów Anecoop Polska Sp. z o.o. przyzna  Kupującemu dostęp  do Systemu b2b.anecoop.pl , o czym kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres wskazany w kwestionariuszu. Z chwilą otrzymania powyższej informacji miedzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu kupującemu Systemu.

Anecoop Polska Sp. z o.o.  ma prawo odmówić rejestracji  Kupującego.

 1. Przyznając dostęp do Systemu Kupującemu, Anecoop Polska Sp. z o.o. tworzy Konta wskazanym w kwestionariuszu Użytkownikom , przydzielając im indywidualne loginy i hasła. Loginy i hasła dla poszczególnych Użytkowników i Administratorów są im udostępniane pocztą elektroniczną przesłaną na ich adresy e-mail podane w kwestionariuszu. Przy pierwszym logowaniu do Systemu Użytkownicy dokonują zmiany swojego hasła na własne oraz akceptują niniejszy Regulamin. Loginy i hasła do b2b.anecoop.pl  są poufne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
 1. Anecoop Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do Systemu b2b  lub odpowiednio – zablokowania dostępu do Systemu b2b  Kupującemu  lub poszczególnym Użytkownikom  bez podania przyczyny, a w szczególności jeżeli:
  1. Kupujący nie dokonał żadnego zakupu w Systemie b2b.anecoop przez kolejnych 30 dni;
  2. Kupujący naruszy zasady korzystania z Systemu b2b.anecoop określone w Regulaminie;
 1. Użytkownicy uważani są za osoby upoważnione do działania w imieniu Kupującego w zakresie przyznanego dostępu do Systemu b2b.anecoop
 1. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za działania każdego Użytkownika przypisanego do  jego Konta w związku z dostępem do Systemu b2b.anecoop, a także za działania i zaniechania osób, które przy użyciu  loginów i haseł kupującego  zalogują się na Konto
 1. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za działania każdego Użytkownika przypisanego do  jego Konta w związku z dostępem do Systemu b2b, w tym także za osoby, które zalogują się na Konto podając  loginy i hasła przypisane  Użytkownikowi mającemu dostęp do konta  Kupującego
 1. Kupujący może zrezygnować z korzystania z Systemu b2b.anecoop  informując o tym Sprzedającego na piśmie, bez jednoczesnego zakończenia współpracy Stron. Dalsza współpraca będzie się  odbywała  z  wyłączeniem   usług elektronicznych

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Prezentowana w Systemie b2b oferta handlowa Anecoop Polska Sp. z o.o. , w tym dane Produktów i ich zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 1. W trosce o świeżość i jak najwyższą jakość prezentowanych w systemie b2b.anecoop  owoców i warzyw , ich dostępność  jest  limitowana  posiadanymi zasobami .

Mając na uwadze, satysfakcję naszych Partnerów jak i finalnego  konsumenta  pracujemy w  oparciu o  krótkie partie towaru dostarczane z jak największą  powtarzalnością.

 1. Zamówienia składane w Systemie nie wymagają dodatkowego potwierdzenia przez kupującego w innej formie i po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Anecoop Polska Sp. z o.o.  są dla  Stron  wiążące.
 1. Anecoop Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia bez podania przyczyn.
 1. W Systemie b2b.anecoop  podawane są ceny netto oraz brutto (zawierające podatek VAT) , odnoszące się  do warunków dostawy FCA wg.  INCOTERMS 2020    , to znaczy, że w przypadku odbioru towaru przez kupującego   załadunek  towaru na środek transportu leży po stronie Anecoop Polska Sp. z o.o.  . W przypadku zakupu towarów   wraz z dostawą  do miejsca wskazanego przez kupującego   , koszt usługi logistycznej  będzie ustalany między Stronami indywidualnie  i  jego  wartość , będzie  uwzględniana w cenie  sprzedawanych owoców i warzyw.
 1. Zakup Produktów przez Kupującego za pośrednictwem Systemu b2b.anecoop pozostaje w związku z działalnością zawodową prowadzoną przez Kupującego , w szczególności przeznaczony jest do dalszej odsprzedaży przez Kupującego

KLAUZULA POUFNOŚCI

Wszystkie dane o cenach Produktów oferowanych przez Anecoop Polska Sp. z o.o. w Systemie   b2b.anecoop  oraz o ich dostępności w ramach tego Systemu stanowią tajemnicę Spółki Anecoop Polska. Przeznaczone są one wyłącznie dla kupującego i wyłącznie dla celów związanych z zakupem przez Niego tych Produktów. Ujawnianie osobom trzecim tych danych, jak również ich wykorzystywanie lub przetwarzanie dla innych celów niż związane z zakupem  warzyw i owoców  od Anecoop Polska Sp. z o.o. jest zakazane.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informacja na temat ochrony danych osobowych znajduje się w dokumencie „Polityka Prywatności Anecoop Polska Sp. z o.o.” dostępnym tutaj.
 2. Informacja na temat zasad działania plików Cookies znajduje się w dokumencie „Polityka Cookies Anecoop Polska Sp. z o.o.” dostępnym tutaj.

WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. System b2b.anecoop jest narzędziem mającym na celu usprawnienie współpracy handlowej Stron, w szczególności  ciągłej  aktualizacji oferty  w  relacji do przyjmowanych   dostaw ( które, realizujemy 7 dni w tygodniu ) i nie zastępuje ani nie wyłącza możliwości składania zamówień w innej formie.
 1. Anecoop Polska Sp. z o.o. dokłada starań w celu utrzymania Systemu b2b w stanie pozwalającym kupującemu na nieprzerwane i niezakłócone korzystanie z Systemu, niemniej jednak Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Systemu, bez względu na ich przyczynę, jak również za wadliwe funkcjonowanie Systemu.
 1. W szczególności Anecoop Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania systemów i zasilania, systemów teleinformatycznych, należących do zewnętrznych dostawców.
 1. Wyłączenie odpowiedzialności nie obejmuje ewentualnych szkód , które zostały wyrządzone umyślnie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kupujący nie jest upoważniony do przenoszenia jakichkolwiek praw wynikających z Regulaminu na rzecz osób trzecich.
 1. W przypadku uznania któregokolwiek postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 1. Anecoop Polska Sp. z o.o. dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 1. Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszystkie kwestie sporne związane z Regulaminem oraz korzystaniem z Systemu będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2022r.